regulamin

REGULAMIN  ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PORTALU psychologdzieci.online

 

 • 1

Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

 1. Portal – portal łączący Klienta z Terapeutą , pozwalający im na wzajemnie świadczenie usług porad i konsultacji internetowych dostępny pod adresem www.psychologdzieci.online.
 2. Administrator Portalu – właściciel Portalu lub osoba posiadające upoważnienie do zarządzania Portalem,
 3. Konsultacja/ porada / terapia– usługa oferowana Klientowi przez Terapeutę ( Psychologa, Logopedę ) , będąca internetową formą edukacji w postaci przekazywania wiedzy w czasie rzeczywistym oraz edukacją Klienta. podczas której Terapeuta świadczy usługę porady/konsultacji,
 4. Użytkownik – osoba fizyczna użytkująca Portal,
 5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),
 6. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym dla osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 k.c., której porady/konsultacji za pośrednictwem Serwisu udziela Terapeuta,
 7. Terapeuta – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych świadcząca usługi porad/konsultacji na rzecz Klienta, oraz posiadająca wymagane kwalifikacje zawodowe
 8. Awaria Techniczna – sytuacja uniemożliwiająca większości bądź całości Użytkowników korzystanie z funkcjonalności Portalu.
 9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
 10. Narzędzia pomocnicze - aplikacje działające z poziomu przeglądarki internetowej, które umożliwiają nawiązanie połączenia głosowego/wideo oraz posiadą szereg udogodnień ułatwiających interakcję Terapeuty z Klientem.
 • 2

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” zawiera warunki korzystania z serwisu internetowego psychologdzieci.online przez Użytkownika oraz prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu

1.Serwis internetowy, działający pod adresem www.psychologdzieci.online (zwany dalej: psychologdzieci.online ), prowadzony jest przez Up Smart Management Supeł Dariusz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Up Smart Management Supeł Dariusz wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Up Smart Management Supeł Dariusz NIP: 883-134-26-29 REGON: 020110782  adres poczty elektronicznej: [email protected] , numer telefonu: 737-450-115

1.3. Regulamin serwisu internetowego psychologdzieci.online umieszczony jest na stronie internetowej www.psychologdzieci.onlinew sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Klient przed zawarciem umowy o świadczenie usług przez serwis powinien się z jego treścią zapoznać.

 

 • 3

Zasady korzystania z portalu i świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Ceny wszystkich oferowanych przez Portal usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 2. Ceny widniejące na stronie internetowej Portalu online, jak również opisy  usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Administratora.
 3. Portal umożliwia udzielanie Użytkownikom porad/konsultacji przez internet.
 4. Portal udostępnia Użytkownikom narzędzia pomocnicze służące do udzielania porad/konsultacji.
 5. Porady/konsultacje świadczą Terapeuci na rzecz Klienta.
 6. Portal przetwarza należne płatności za udzielone porady/konsultacje za pomocą operatora płatności.
 7. Do skutecznego złożenia zamówienia na portalu online konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
 8. Strona Portalu korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona portalu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
 9. Strona Portalu online posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

 • 4

Zasady zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Aby przyjąć usługę Porady/Konsultacji, należy ją zarezerwować używając panelu dostępnego pod adresem www.psychologdzieci.online
 2. Użytkownik podczas składania rezerwacji jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Każdy Użytkownik ma możliwość rezerwacji jednorazowej , bezpłatnej porady próbnej u wybranego Terapeuty. Porada próbna trwa 10 min.
 4. Po złożeniu rezerwacji, konieczne jest niezwłoczne opłacenie rezerwowanych terminów porad/konsultacji, z wyłączeniem bezpłatnej porady próbnej. Każda nieopłacona rezerwacja, zostanie automatycznie anulowana po 24 godzinach od daty jej rezerwacji.
 5. Terapeuta podczas składania oferty świadczenia porady/konsultacji deklaruje swoją dyspozycyjność oraz wiedzę z dziedzin nauki z których będzie prowadził zajęcia terapeutyczne.
 6. Portal psychologdzieci.online oferuje swoje usługi 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 7. Opłacenie przez Użytkownika jednostki zajęciowej równoważne jest z rezerwacją terminu do jej realizacji.
 8. Rezerwacja jednostki zajęciowej może być dokonana z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 9. Portal online umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych.
 10. Klient może anulować zamówioną poradę/konsultację maksymalnie 12 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia terapii z gwarancją zwrotu należności. Anulowanie porady/konsultacji możliwe jest za pomocą indywidualnego linku wysyłanego wraz z potwierdzeniem rezerwacji terapii oraz za pomocą zgłoszenia na adres mailowy dariusz[email protected], podając nr rezerwacji i powód anulowania.
 11. Klient ma możliwość zmiany terminu rezerwacji terapii po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym z Terapeutą lub pod adresem: [email protected], jednak nie później niż 12 godzin przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

 

 • 5

Realizacja porady/konsultacji / terapii

 1. Czas trwania terapii znajduje się w cenniku na stronie www. https://psychologdzieci.online/ceny/.

2 Każda terapia odbywa się z wykorzystaniem narzędzi pomocniczych     udostępnionych przez Portal. Terapeuta maksymalnie 10 min przed planowanym             terminem rozpoczęcia terapii, wyśle na podany podczas rezerwacji adres e-mail        użytkownika wszelkie informacje i instrukcje niezbędne do prawidłowego             przeprowadzenia terapii i nawiąże z Klientem połączenie głosowe/wideo. Klient nie             ma obowiązku logowania/rejestracji do aplikacji.

 1. Po zakończeniu terapii Klient ma możliwość ocenienia Terapeuty oraz wniesienia uwag i zastrzeżeń przesyłając odpowiednią wiadomość Administratorowi Portalu.
 2. Niezależnie od przebiegu procesu reklamacyjnego, nieobecność Klienta przez 10 minut podczas trwania terapii/konsultacji daje Terapeucie prawo do opuszczenia terapii i otrzymania pełnego wynagrodzenia za daną terapię/konsultacje, pomniejszoną   o prowizję operatora płatności i prowizję właściciela Portalu.

 

 • 6

Płatności, ceny i opłaty

 1. Płatności dokonywane na Portalu psychologdzieci.online przetwarzane są przez operatora płatności na indywidualne konto terapeuty.
 2. Rezerwacja terminu terapii/konsultacji dokonywana jest jedynie po pozytywnym zakończeniu przetwarzania płatności.
 3. Właściciel Portalu pobiera prowizję w wysokości w zakresie 10%-30% od wynagrodzenia Terapeuty za udzielone porady, w zależności od indywidualnych   postanowień.
 4. Należność za terapię/konsultację określana jest wyłącznie przez informacje umieszczone na Portalu, które są wiążące zarówno dla Klienta jak i Terapeuty. W   przypadku zmiany wysokości opłat, wiążące są opłaty obowiązujące w momencie          opłacania rezerwacji.

 

 • 7

Zastrzeżenia prawne. Awarie techniczne

1.Portal nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone w ramach działalności         Portalu, które są świadczone przez Terapeutów. Nie ponosi również odpowiedzialności za działania Terapeutów, które naruszają przepisy prawne, jednak w razie takowych,         dodatkowe środki zapobiegania zdarzeń o podobnej naturze zostaną wdrożone.

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na Portalu przez Klientów i Terapeutów, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania i korekcji takowych        bez wyraźnego uzasadnienia/podania powodu.
 2. Terapeuta ponosi odpowiedzialność za swoją działalność w ramach Portalu, w tym za: szkody wyrządzone osobom trzecim, wynikające z naruszenia przepisów prawa, umowy lub Regulaminu.
 3. W razie Awarii technicznej właściciel Portalu dołoży wszelkich starań do zminimalizowania negatywnych skutków zaistniałej sytuacji i zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu terapii na polubownie ustalony przez stronę Klienta i Terapeuty w sposób uzgodniony między stronami drogą mailową na adres:
 4. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw technicznych.
 5. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za Awarie Techniczne lub inne zdarzenia przeszkadzające w funkcjonowaniu serwisu.

7.W przypadku wystąpienia Awarii Technicznej mającej wpływ na przebieg        Korepetycji, po złożeniu reklamacji zgodnie z §8 Regulaminu, Klient ma prawo do:          ustalenia nowego terminu terapii bez dodatkowych opłat lub do zwrotu kosztów lekcji.

 1. Inna odpowiedzialność z powodu Awarii Technicznych Właściciela Portalu zostaje wyłączona.

 

 • 8

Reklamacje

1.Reklamacje powinny być zgłaszane w wiadomości mailowej na adres             [email protected]

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno składać się z

1) Nazwa/Imię i nazwisko klienta,

2) Przedmiot reklamacji,

3) Uzasadnienie,

4) Oczekiwania wobec wyniku rozpatrywania reklamacji.

 1. Portal zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku reklamacji niezgodnej z treścią Regulaminu Portal zastrzega   sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 2. Terapeuta w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Terapeuty w powyższym terminie oznacza, że            Terapeuta uznał reklamację za uzasadnioną.
 • 9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel.
 2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności …............, dostępnego na stronie https://.................................................................
 • 10

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w   odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
 2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on           prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni            kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający z Portalu      zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach          konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.psychologdzieci.online/regulamin/
 6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-06-2021